ALLMÄNNA VILLKOR

Vid korttidsuthyrning av bostad i utlandet som inte är förenad med annat åtagande från uthyraren, ombudet, eller återförsäljaren:

I dessa fall gäller inte

Konsumentverket och Föreningen Svenska Bilresearrangörer har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor vid korttidsuthyrning av bostad i utlandet med den lydelse som framgår nedan.
De allmänna villkoren vid korttidsuthyrning av bostad i utlandet ska klart och tydligt skiljas ut från uthyrarens eventuella egna särskilda villkor.
Ändringarna i Allmänna villkor vid korttidsuthyrning av bostad i utlandet samt om information i marknadsföringen och till resenär ska gälla för avtal som träffas från och med den 1 januari 2010 och där boendet påbörjas från den 1 januari 2010 till dess överenskommelse om ändring av villkoren träffas.

I avtalet tillämpas följande definitioner:

 

1. Marknadsföring

1.1 Marknadsföringsmaterial (elektroniskt eller tryckt) som tillhandahålls hyresgästen ska innehålla tydlig och begriplig information om priset och tillkommande kostnader samt i förekommande fall om resmålet, hyresobjektet, inresebestämmelser, betalningsvillkor samt från vilken tid hyresobjektet disponeras.

1.2 Innan ett avtal sluts ska hyresgästen på lämpligt sätt informeras om sådana hälsobestämmelser, som blir tillämpliga på platsen för hyresobjektet samt i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

2. Avtalet

2.1 Uthyraren ansvarar mot hyresgästen för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Om återförsäljaren är part i avtalet ansvarar han mot hyresgästen på samma sätt som uthyraren.

2.2 Uppgifter i uthyrarens marknadsföring är bindande för denne. En uthyrare får dock ändra uppgifter i marknadsföringen innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll gjorts i marknadsföringen och om hyresgästen tydligt informeras om ändringarna.

2.3 Avtalet är bindande för parterna när uthyraren skriftligen har bekräftat hyresgästens beställning och denne inom överenskommen tid har betalat överenskommen anmälningsavgift enligt uthyrarens anvisningar. Uthyraren ska bekräfta hyresgästens beställning utan dröjsmål. Informationen ska ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

2.4 Uthyraren ska hålla hyresgästen underrättad om frågor av betydelse för hyresgästen som sammanhänger med avtalet. Information som ska ges till resenär innan avresa ska lämnas så att hyresgästen på ett enkelt sätt kan ta del av den i god tid före resan. Tydlig skriftlig information direkt till hyresgästen är tillräckligt. Om uppgifterna finns i marknadsföring som hyresgästen får är det tillräckligt att kunden uppmärksammas på var i marknadsföringen informationen finns.

2.5 När hyresgästen erlagt full betalning för hyresobjektet ska han från uthyraren erhålla uppgift från vilken tid hyresobjektet är tillgängligt och var han ska erhålla nyckel till det. Vidare ska hyresgästen erhålla skriftlig uppgift om till vem, namn och adress, han ska kunna framföra klagomål på hyresobjektet.

2.6 I avtalet ska finnas uppgift om priset och de tillkommande kostnader, som hyresgästen kan komma att betala vid ankomsten till hyresobjektet, som till exempel kostnader för städning, värme, el/gas eller byte av sänglinne.

2.7 Beroende på vad som ingår i avtalet ska detta också innehålla tydlig och begriplig information om:

  1. resmål,
  2. datum för ankomstdag och avresedag,
  3. hyresobjektet, dess typ, läge, standard och utmärkande drag,
  4. namn på och adress till uthyraren,
  5. speciella önskemål från hyresgästen som godtagits.

 

3. Betalning av hyran

3.1 Hyresgästen ska betala hyran senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

3.2 Uthyraren får inte kräva slutbetalning av hyran tidigare än 40 dagar före ankomsten, om inte annat särskilt överenskommits.

3.3 Uthyraren får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Denna får vara högst 20% av det totala hyresbeloppet.

3.4 Om hyresgästen inte betalar hyran i enlighet med avtalet anses avbeställning gjord och avbeställningsreglerna under punkten 4 ska då tillämpas.

 

4. Hyresgästens avbeställningsrätt

4.1 Hyresgästen har rätt att avbeställa hyresobjektet enligt följande:

4.1.1 Om avbeställningen sker tidigare än 30 dagar före ankomst mot erläggande av en kostnad motsvarande 5 % av hyreskostnaden dock lägst 200 kr.

4.1.2 Om avbeställning sker senare än 30 dagar före ankomst ska hela hyreskostnaden betalas.

4.1.3 Avbeställning ska ske på det sätt som anges i marknadsföringen, eller i avtalet.

4.1.4 Efter avbeställning ska uthyraren skriftligen bekräfta avbokningen. Det belopp, som hyresgästen har tillgodo enligt ovan utbetalas utan dröjsmål.

4.2 Hyresgästen har dessutom rätt att avbeställa hyresobjektet vid sjukdom, olycksfall mm. enligt följande:

4.2.1 Om hyresgästen träffat avtal om avbeställningsskydd har hyresgästen i fall, som anges i punkterna 4.2.2-4.2.5 rätt att avbeställa hyresobjektet utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av uthyrarens marknadsföring. Expeditionsavgiften får uppgå till 5 % av hyrans pris, dock högst 200 kr. Vad hyresgästen erlagt för avbeställningsskydd ska inte återbetalas.

4.2.2 Om

före ankomstdagen men efter det att avtalet blivit bindande för hyresgästen enligt punkten 2.3, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art att hyresgästen inte rimligen kan utnyttja hyresobjektet.

4.2.3 Om en annan händelse drabbar hyresgästen efter det att avtalet blivit bindande enligt punkten 2.3 och om händelsen är av sådan ingripande karaktär för hyresgästen att det inte är rimligt att kräva att hyresgästen ska kunna utnyttja hyresobjektet. Hyresgästen ska inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då hyresobjektet bokades. Sådan ingripande händelse är till exempel brand i den egna bostaden.

4.2.4 Om person med vilken hyresgästen gemensamt beställt hyresobjektet avbeställer sin del med stöd av punkterna 4.2.3 och 4.2.4 och det är oskäligt att hyresgästen ska stå fast vid uthyrningen utan den andra personens sällskap.

4.2.5 Hyresgäst, som bokat gemensamt hyresobjekt med person som avbeställt sin del med stöd av punkterna 4.2.2 – 4.2.5 ska om möjligt erhålla hyresobjekt av samma standard som enligt avtalet. Det nya hyresobjektet ska vara storleksmässigt anpassat till det kvarstående antalet hyresgäster.

Om möjlighet till ersättningsbostad ej finns ska kvarstående hyresgäster vara berättigade att mot erläggande av det av uthyraren uppgivna tillägget behålla det ursprungligen bokade hyresobjektet.

4.2.6 Hyresgästen ska avbeställa hyresobjektet så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen ska på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och i förekommande fall släktskapsintyg.

4.2.7 Efter avbeställning ska uthyraren skriftligen bekräfta avbokningen och utan dröjsmål återbetala det belopp som hyresgästen har tillgodo enligt ovan.

 

5. Hyresgästens rätt att överlåta avtalet

5.1 Hyresgästen får sätta annan i sitt ställe, om inte uthyraren har särskilda skäl att vägra godta den nya hyresgästen. Uthyraren ska ha rätt att begära att hyresgästen meddelar sådan ändring i skälig tid före ankomsten.

5.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och den nya hyresgästen solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för hyran och för extra kostnader, om högst 300 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

6. Uthyrarens ändringar före hyresgästens ankomst

6.1 Uthyrarens rätt att ändra avtalsvillkoren
Uthyraren får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom framgår av avtalet hur det nya priset ska fastställas.

6.2 Hyresgästens rätt att frånträda avtalet
Hyresgästen har rätt att frånträda avtalet om uthyraren förklarar att han inte kommer att kunna tillhandahålla hyresobjektet i enlighet med avtalet eller vid avtalad tidpunkt.

Om uthyraren avser att frånträda avtalet, ska han underrätta hyresgästen snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Hyresgästen ska inom skälig tid från det att hyresgästen erhållit underrättelse meddela uthyraren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.3 Hyresgästens rätt till ersättningsobjekt
Frånträder hyresgästen avtalet enligt punkten 6.2 har han rätt till ett annat hyresobjekt, som är av likvärdig eller högre kvalitet, om uthyraren kan erbjuda honom detta. Om hyresgästen godtar ett sämre uthyrningsobjekt har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

Avstår hyresgästen från sin rätt till ersättningsobjekt eller kan ett sådant objekt inte erbjudas, ska hyresgästen snarast få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.4 Hyresgästens rätt till skadestånd
Hyresgästen har i sådana fall som avses i punkten 6.3 rätt till skadestånd från uthyraren om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att uthyraren frånträder avtalet föreligger inte om uthyraren visar att uthyrningen inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför uthyrarens kontroll, som denne inte skäligen hade kunnat förväntas räkna med när avtalet ingicks och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någon som uthyraren anlitat att hyresobjektet inte kan tillhandahållas, är uthyraren fri från skadeståndsansvar enligt första stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.5 Ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för uthyraren efter det att avtalet enligt punkten 2.3 blivit bindande för parterna, får uthyraren höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

Rätt till prishöjning enligt punkten 2 föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

Om prishöjningen överstiger 5 % av den totala hyreskostnaden har hyresgästen rätt att frånträda avtalet utan kostnad, under förutsättning att prishöjningen överstiger 500 kronor.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade ankomstdagen. Uthyraren ska så snart som möjligt underrätta hyresgästen om prisförändringar.

6.6 Priset ska sänkas om uthyrarens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade ankomstdagen av motsvarande skäl minskar. Vid kostnadsminskningar enligt punkten 6.5 första stycket 2 ovan ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

Uthyraren ska så snart som möjligt underrätta hyresgästen om prisförändringar.

 

7. Hyresgästens ansvar

7.1 Hyresgästen är skyldig att vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för hyresobjektet. Hyresgästen ansvarar för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier, om han eller någon i hans sällskap varit vårdslös. Hyresobjektet får inte användas till annat ändamål än det avtalade och ej heller av fler övernattande än det antal som angivits i bokningen.

7.2 Uthyraren eller dennes ombud har rätt att begära deposition vid hyresgästens ankomst. Depositionsbeloppets storlek och vilka kostnader som kan komma att avräknas innan återbetalning sker, som t.ex. städning m.m., ska tydligt framgå av avtalet. Depositionsbeloppet ska vara skäligt i förhållande till hyresobjektets värde, hyreskostnaden samt övriga omständigheter. Hyresgästen har rätt till kvitto på erlagd deposition.

Uthyraren eller dennes ombud får avräkna belopp från depositionen för skador på hyresobjektet som orsakats på grund av hyresgästens vållande enligt punkten 7.1, samt för andra kostnader som enligt avtalet omfattas av depositionen. Om uthyraren inte kan bevisa att en skada orsakats av hyresgästen på grund av hyresgästens vårdslöshet enligt punkten 7.1, ska ingen avräkning ske. Återstående deposition ska återbetalas vid hyresgästens avresa. Om hyresgästen avreser på en annan tid än den avtalade ska depositionen återbetalas snarast möjligt efter avresan. Om deposition erlagts kontant ska återbetalning ske på bankkontonummer som hyresgästen uppgivit för detta ändamål. Kvitto ska lämnas i samband med återbetalningen.

7.3 Vid hyresgästens ankomst ska hyresobjektet vara besiktigat av uthyraren eller dennes ombud. Besiktning ska äga rum vid hyresgästens avresa där så är möjligt.

Alla skador på hyresobjektet som upptäcks vid besiktning bör dokumenteras i ett skriftligt besiktningsdokument. Hyresgästen ska beredas möjlighet att skriftligen bestrida ansvar för sådan dokumenterad skada.

7.4 Om den i bekräftelsen beräknade ankomsttiden till hyresobjektet försenas eller ändras ska hyresgästen så snart som möjligt meddela ändringen till uthyraren eller dennes ombud vars namn och telefonnummer ska finnas angivna i färdhandlingarna. Om hyresgästen ankommer på annan senare tid än den i bekräftelsen beräknade ankomsttiden ska uthyraren eller dennes ombud så snart som möjligt bereda hyresgästen tillträde till hyresobjektet.

Hyresgästen står för sina egna omkostnader i samband med att hyresgästen ankommer till hyresobjektet på annan än den i bekräftelsen beräknade ankomsttiden. Om hyresgästen ankommer på annan än den i bekräftelsen beräknade ankomsttiden och detta resulterar i omkostnader för uthyraren eller dennes ombud är hyresgästen ersättningsskyldig för omkostnaderna förutsatt att dessa inte är oskäliga.

 

8. Uthyrarens ändringar vid hyresgästens ankomst eller under hyrestiden

8.1 Uteblivna prestationer
Om uthyraren vid hyresgästens ankomst inte tillhandahåller hyresobjektet i enlighet med avtalet eller vid avtalad tidpunkt ska uthyraren eller dennes ombud erbjuda lämpligt ersättningsobjekt utan extra kostnad för hyresgästen efter avdrag för den nytta hyresgästen kan ha haft av hyresobjektet.

Kan likvärdigt ersättningsobjekt inte erbjudas ska hyresgästen ha rätt att frånträda avtalet eller få prisavdrag.

Innebär en förändring i avtalet enligt ovan en försämring för hyresgästen är han, om det är skäligt, berättigad till skadestånd. Om avtalet frånträds ska uthyraren genast återbetala hela det belopp som hyresgästen erlagt inklusive avgifter för eventuellt avbeställningsskydd och ersätta denne för hans styrkta och rimliga kostnader.

8.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i avtalet än sådana som anges i punkten 8.1 har hyresgästen rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

Hyresgästen har inte rätt till skadestånd om uthyraren visar att felet beror på ett hinder utanför uthyrarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som uthyraren har anlitat, är uthyraren fri från ansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra och tredje stycket ska uthyraren eller dennes ombud genast ge hyresgästen den hjälp som behövs.

8.3 Skadeståndets omfattning
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada ersättning för personskada och sakskada.

 

9. Krig, naturkatastrofer, strejker mm.

Uthyraren och hyresgästen har var och en rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkten 2.3 på eller i närheten av resmålet inträffar katastrof eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då uthyrningen sker.

 

10. Reklamation

När hyresgästen ankommer till hyresobjektet och av någon anledning inte är nöjd med det, ska han utan oskäligt dröjsmål underrätta uthyraren eller dennes ombud om detta så att denne kan rätta till problemen.

Fel som uppstår under vistelsen bör anmälas utan oskäligt dröjsmål till uthyraren eller dennes ombud.

Om hyresgästen framför ett berättigat klagomål, ska uthyraren eller dennes ombud genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Lämnar hyresgästen hyresobjektet utan att dessförinnan ha underrättat uthyraren om det han är missnöjd med och därigenom inte givit uthyraren rimlig tidsfrist att åtgärda eventuella fel går hyresgästens rätt till ersättning förlorad, såvida inte hyresgästen haft en giltig ursäkt för sin underlåtenhet att underrätta uthyraren.

Krav på ersättning ska skriftligen framställas till uthyraren inom skälig tid efter hyrestidens utgång.

 

11. Tvistlösning

Parterna bör söka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

(Tillbaka)